دوره های زبان آلمانی

 >پشت

KuB

سطح زبانجاهای خالی
آلفاخیر
A1.1خیر
A1.2خیر
A2.1خیر
A2.2خیر
B1خیر
ثبت نام قبلی لازم است.

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen
Oranienstr. 159, 10969 Berlin (Kreuzberg)
طبقه چهارم
U8 Moritzplatz, Bus M29 Oranienplatz
پست الکترونیک: dk-anmeldungen [at] kub-berlin [punkt] org · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 16/04/2024