دوره های زبان آلمانی

 >پشت

KuB

سطح زبانجاهای خالی
آلفابله
A1.1خیر
A1.2خیر
A2.1بله
A2.2بله
B1.1بله
B1.2بله
B2بله
دوره مادر و کودکبله
دوره های مکالمهبله
ثبت نام قبلی لازم است: A1.1, A1.2, Mutter-Kind-Kurs: 5.04. 15.30 Uhr // A2.1 - B2.2: 12.04. 15.30 Uhr
Ansonsten am ersten Freitag im Monat 15:30 - 16:30 Uhr.

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen
Oranienstr. 159, 10969 Berlin (Kreuzberg)
طبقه همکف
U8 Moritzplatz, Bus M29 Oranienplatz
پست الکترونیک: kontakt [at] kub-berlin [punkt] org · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 25/03/2019