دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Divan e.V.

سطح زبانزمان
Sprach-Café (A2-B2)دوشنبه 17:00-18:30
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.

Nehringstraße 8, 14059 Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)
U2 Sophie-Charlotte-Platz
آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 14/02/2020