دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Ökumenisches Zentrum

سطح زبانزمان
آلفادوشنبه, پنجشنبه
A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2دوشنبه-جمعه
ثبت نام قبلی لازم است: دوشنبه 11:00-13:00

Gierkeplatz 2, 10585 Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)
U7 Richard Wagner Platz
پست الکترونیک: oekumenischeszentrum [at] gmx [punkt] de · تلفن 030/34505671 · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 16/05/2023